แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ชื่อนิติบุคคล PHUCHAI KHAIKERB LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0403561001552
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 มี.ค. 2561 (4 ปี 8 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0874272644
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

ctas2563@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท 638,515 บาท (638.51% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายรองเท้า
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ตั้งไทยทอง จำกัด

โซเฟียรีสอร์ท นครนายก

ธารจินดา รีสอร์ท

เบราโน รีสอร์ท จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHUCHAI KHAIKERB LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHUCHAI KHAIKERB LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

55/27 ห้องเลขที่ 27 หมู่บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 3 ซอยโพธิสาน8 ถนนโพธิสาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ชายขายเกิบ

55/27 ห้องเลขที่ 27 หมู่บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 3 ซอยโพธิสาน8 ถนนโพธิสาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้