แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.C. GOLDEN RICE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405548000957
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0407354800950
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.ย. 2548 (17 ปี 9 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -1,776,595 บาท (-35.53% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายข้าวและพืชผลทางการเกษตร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

นิ่มนวลการเกษตร

ชลธนสวัสดิ์

ข้าวดี บางเลน

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

เครดิตทางการค้า บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K.C. GOLDEN RICE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K.C. GOLDEN RICE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

163 หมู่ที่ 4 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ บริษัท เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

163 หมู่ที่ 4 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้