แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AGRO OUTLET COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405558001948
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ก.ค. 2558 (7 ปี 10 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,923,810 บาท (78.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กรีนเวอร์ดี้

245 จำกัด

กองจันทร์ดีทวีทรัพย์สุวรรณภูมิ

เคพี แอนด์ จี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

เครดิตทางการค้า บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AGRO OUTLET COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AGRO OUTLET COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

123 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ บริษัท อะโกร เอ้าท์เล็ท จำกัด

123 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้