แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FARM STATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0415561002658
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ย. 2561 (3 ปี 8 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
โทรศัพท์ 0819646666
อีเมล sirimasriut@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 3,739,846 บาท (124.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการผลิตจำหน่าย ปลีก ส่ง สินค้าเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยาม เมริท พลัส จำกัด

อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ไร่ดินไทย จำกัด

ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 210,272176,657121,596290,047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37,51827,29020,49944,770
อุดรธานี 1,4861,5208762,058
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,92218,11810,46523,672
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

12711066155

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 210,272176,657121,596290,047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37,51827,29020,49944,770
อุดรธานี 1,4861,5208762,058
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,92218,11810,46523,672
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

12711066155

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FARM STATION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FARM STATION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

535/3 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ที่อยู่ บริษัท ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

535/3 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้