แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

ชื่อนิติบุคคล RATANA PANICH LTD.,PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0423551000090
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ก.พ. 2551 (14 ปี 7 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0816424363

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 15,731,947 บาท (314.64% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าส่งและปลีก สุรา เบียร์ เครื่องดื่มและให้บริการขนส่งสินค้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ราชวิถีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บอร์แวง เอเชี่ยน จำกัด

ยโสธรกิจดำรงค์

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RATANA PANICH LTD.,PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RATANA PANICH LTD.,PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

255 หมู่ที่ 13 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพาณิชย์

255 หมู่ที่ 13 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้