แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

ชื่อนิติบุคคล SONGSREE JAREUN ROIET LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0453546000800
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 24754600080
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ก.ย. 2546 (18 ปี 8 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 1,431,842 บาท (71.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามเทร็ดดิ้ง จำกัด

ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เจทีเจ เวลที จำกัด

เจอาร์เอ็ม อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 287,503235,038265,953422,866
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 115,09788,60697,297143,085
ร้อยเอ็ด 1,0691,1701,2141,565
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,58924,57226,47436,513
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3531,8792,1652,989

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 287,503235,038265,953422,866
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 115,09788,60697,297143,085
ร้อยเอ็ด 1,0691,1701,2141,565
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,58924,57226,47436,513
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3531,8792,1652,989

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SONGSREE JAREUN ROIET LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SONGSREE JAREUN ROIET LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

218 หมู่ที่ 13 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศรีเจริญร้อยเอ็ด

218 หมู่ที่ 13 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้