แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MARKMEE CORPORATION GROUP CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0485562000349
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 พ.ค. 2562 (2 ปี 9 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0851545950
อีเมล markmeethaitrade@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 951,624 บาท (95.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิซ โกลบอล จำกัด

มักกะฮ์ เอวีเอชั่น จำกัด

สยาม เย กรุ๊ป จำกัด

พรหมพฤกษ์การเกษตร จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 559,322396,454523,099473,808
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23,48417,94222,33220,488
นครราชสีมา 9,5497,7438,6098,388
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

46,95140,19040,87942,844
TSIC : 52292

52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

2,9232,1961,9952,510

เครดิตทางการค้า บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 559,322396,454523,099473,808
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23,48417,94222,33220,488
นครราชสีมา 9,5497,7438,6098,388
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

46,95140,19040,87942,844
TSIC : 52292

52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

2,9232,1961,9952,510

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MARKMEE CORPORATION GROUP CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MARKMEE CORPORATION GROUP CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

85/8 ซอย พิมพาราม 1 ถนนพิมพาราม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

85/8 ซอย พิมพาราม 1 ถนนพิมพาราม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้