แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ชื่อนิติบุคคล MARILYN INTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0493560000102
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.พ. 2560 (6 ปี 3 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 440,884 บาท (22.04% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

วิรัตน์บะหมี่

ข้าวดินดี จำกัด

ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ต้าเจีย จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MARILYN INTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MARILYN INTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

79/9 ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

79/9 ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้