แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ชื่อนิติบุคคล MARILYN INTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0493560000102
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.พ. 2560 (5 ปี 3 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 231,346 บาท (11.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วิรัตน์บะหมี่

ข้าวดินดี จำกัด

ฝูเจี้ยน เมืองทอง

ต้าเจีย จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 149,229457,807308,652179,921
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28,91557,34943,07731,820
มุกดาหาร 255973686254
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

12,46444,24329,53612,878
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

811129

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 149,229457,807308,652179,921
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28,91557,34943,07731,820
มุกดาหาร 255973686254
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

12,46444,24329,53612,878
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

811129

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MARILYN INTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MARILYN INTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

79/9 ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

79/9 ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้