แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

ชื่อนิติบุคคล VITIS CREATION AND TRADING LTD.,PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0503554007060
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 พ.ย. 2554 (10 ปี 6 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 400,000
มูลค่าบริษัท -522,491 บาท (-130.62% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ขาย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอสโทร คอสเมติกส์ จำกัด

พร้าวทำ จำกัด

เดชรัก จำกัด

บ้านสิผ่อง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 441,301476,047573,631546,117
ภาคเหนือ 159,589167,324195,775185,868
เชียงใหม่ 12,35113,84816,82316,116
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,14427,65532,00330,838
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,9922,5973,0252,634

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 441,301476,047573,631546,117
ภาคเหนือ 159,589167,324195,775185,868
เชียงใหม่ 12,35113,84816,82316,116
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,14427,65532,00330,838
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,9922,5973,0252,634

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม VITIS CREATION AND TRADING LTD.,PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น VITIS CREATION AND TRADING LTD.,PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

147/349 หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

147/349 หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้