แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

ชื่อนิติบุคคล WE SUCCESS PROFESSIONAL LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0503559005111
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 2559 (5 ปี 9 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

jim.pimthong@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -3,657,166 บาท (-365.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ท๊อป ไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

เจอาร์เอ็ม อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 287,159504,426388,678296,474
ภาคเหนือ 114,970177,014135,562100,715
เชียงใหม่ 6,68614,83310,5907,320
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,00529,14621,51114,309
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3504,2003,0861,921

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 287,159504,426388,678296,474
ภาคเหนือ 114,970177,014135,562100,715
เชียงใหม่ 6,68614,83310,5907,320
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,00529,14621,51114,309
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3504,2003,0861,921

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WE SUCCESS PROFESSIONAL LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WE SUCCESS PROFESSIONAL LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

36/7 หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

36/7 หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้