แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ART AND TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505544000315
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชม.5856
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ม.ค. 2544 (22 ปี 8 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 40,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

55,292,260 บาท (138.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่าย นำเข้า ส่งออกของชำร่วย ผ้าปัก งานพิมพ์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

มอเตอร์ครับ

คราฟสเปส จำกัด

หิมาลิยา 777 พิภพจักรวาล จำกัด

หัตถา 2021 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ART AND TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ART AND TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

12/3 ซอย 6 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

12/3 ซอย 6 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้