แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KACEE AND WINDOWS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505546004164
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 15254600415
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ก.ย. 2546
วันที่เลิก วันที่ 8 ส.ค. 2565
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันที่ 14 ก.ย. 2565
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

371,684 บาท (1.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22210 : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย สินค้าตกแต่งภายในเครื่องเรือน เช่น มู่ลี่
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อินดัสเตรียล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ท๊อปกล้าส เอฟ อาร์พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขอนแก่น ยูพีวีซี

เมกาค้าถัง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 22210

22210 : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก

เครดิตทางการค้า บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 22210

22210 : การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทำจากพลาสติก

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KACEE AND WINDOWS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KACEE AND WINDOWS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

160/1 หมู่ที่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท เค.ซี แอนด์ วินโดส์ จำกัด

160/1 หมู่ที่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้