แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NAGA EXPORT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505554006464
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ต.ค. 2554 (10 ปี 7 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 7,868,426 บาท (393.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอิร์ธบาวน์ด จำกัด

พิ๊บส์ แอนด์ โค จำกัด

ฮัวลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 444,515356,278332,798196,430
ภาคเหนือ 160,377129,286118,55765,848
เชียงใหม่ 12,4439,5818,7484,278
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,32320,75118,1378,399
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

730546498303

เครดิตทางการค้า บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 444,515356,278332,798196,430
ภาคเหนือ 160,377129,286118,55765,848
เชียงใหม่ 12,4439,5818,7484,278
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,32320,75118,1378,399
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

730546498303

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NAGA EXPORT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NAGA EXPORT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

130/49 หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท นากา เอ็กซปอร์ต จำกัด

130/49 หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้