แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LEAF CREATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505559003935
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 มี.ค. 2559 (5 ปี 9 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,736,687 บาท (273.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายส่งสินค้าวัฒนธรรมสินค้าหัตถกรรม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี เค ดี เทรดดิ้ง จำกัด

ทิ้วคอร์ป จำกัด

นัมเบอร์วัน อินเตอร์เทรด จำกัด

เดอะ แบมบู อาร์ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 164,743141,237136,955322,300
ภาคเหนือ 72,42750,09350,801109,752
เชียงใหม่ 3,2362,9462,7098,231
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,1886,7516,30016,169
TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

765853182

เครดิตทางการค้า บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 164,743141,237136,955322,300
ภาคเหนือ 72,42750,09350,801109,752
เชียงใหม่ 3,2362,9462,7098,231
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,1886,7516,30016,169
TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

765853182

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LEAF CREATION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LEAF CREATION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

111/27 หมู่ที่ 6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

111/27 หมู่ที่ 6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้