แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RAI DIN THAI COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505560005261
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 เม.ย. 2560 (5 ปี 2 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 2,683,442 บาท (53.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายข้าว และธัญพืช
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

ไจเจด อินเตอร์เทรด จำกัด

ไอละมุน จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 210,914176,622544,622209,359
ภาคเหนือ 37,60727,28471,97635,573
เชียงใหม่ 4,4053,90815,7384,612
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,5708,95130,2389,119
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

129109443114

เครดิตทางการค้า บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 210,914176,622544,622209,359
ภาคเหนือ 37,60727,28471,97635,573
เชียงใหม่ 4,4053,90815,7384,612
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,5708,95130,2389,119
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

129109443114

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAI DIN THAI COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAI DIN THAI COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

11/1 ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด

11/1 ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้