แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PANTAEWEE SKINCARE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505561002665
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ก.พ. 2561 (4 ปี 3 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล pomtkk@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,224,502 บาท (122.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทีซีพี แอมโปร จำกัด

เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

ฟีลลิ่งเนเจอร์

ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 382,964200,802270,000443,371
ภาคเหนือ 57,45730,24838,37160,689
เชียงใหม่ 10,4184,7196,79912,497
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

20,55710,52014,53324,199
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1,1224997781,123

เครดิตทางการค้า บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 382,964200,802270,000443,371
ภาคเหนือ 57,45730,24838,37160,689
เชียงใหม่ 10,4184,7196,79912,497
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

20,55710,52014,53324,199
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1,1224997781,123

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PANTAEWEE SKINCARE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PANTAEWEE SKINCARE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

40/5 หมู่ที่ 10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

40/5 หมู่ที่ 10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้