แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

ชื่อนิติบุคคล YIM HUAD INDUSTRY LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0523527000327
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ลป.568
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 เม.ย. 2527 (38 ปี 2 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,600,000
มูลค่าบริษัท 2,203,107 บาท (137.69% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ โรงงานผลิตวุ้นเส้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

พาสต้า อี.เอส.เอ็ม. จำกัด

รส ดี เด็ด (ประเทศไทย) จำกัด

กินดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 366,137472,098319,250363,972
ภาคเหนือ 55,62259,09644,51052,573
ลำปาง 1,7192,4601,6381,608
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

19,41027,44717,32118,698
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

13121311

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 366,137472,098319,250363,972
ภาคเหนือ 55,62259,09644,51052,573
ลำปาง 1,7192,4601,6381,608
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

19,41027,44717,32118,698
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

13121311

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม YIM HUAD INDUSTRY LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น YIM HUAD INDUSTRY LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

239 หมู่ที่ 11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่มฮวดอุตสาหกรรม

239 หมู่ที่ 11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้