แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

ชื่อนิติบุคคล DANJAROON LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0523556000852
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 มิ.ย. 2556 (8 ปี 11 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์ 0810320008

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 3,480,287 บาท (348.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรัพย์ ทวี กานต์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สุขสมบูรณ์ หอมหัวใหญ่

เชียงราย พี. เอส. อินเตอร์เทรดดิ้ง

พิมพรพืชพล จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 17,82540,30944,46071,388
ภาคเหนือ 7,56214,02216,42922,384
ลำปาง 114402482587
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

8222,7593,3054,829
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

111150182239

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 17,82540,30944,46071,388
ภาคเหนือ 7,56214,02216,42922,384
ลำปาง 114402482587
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

8222,7593,3054,829
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

111150182239

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DANJAROON LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DANJAROON LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

95 หมู่ที่ 9 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านจรูญ

95 หมู่ที่ 9 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้