แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DUANGUPPATHAM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0535561000174
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 มี.ค. 2561 (4 ปี 3 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0637892444
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

ploy_princess_naka@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 5,334,983 บาท (106.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

โรงสีข้าวชัยเสรี จำกัด

ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,604203,982122,02667,157
ภาคเหนือ 10,58476,20644,86119,171
อุตรดิตถ์ 4445023877
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

72010,7305,2762,154
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

125734399147

เครดิตทางการค้า บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,604203,982122,02667,157
ภาคเหนือ 10,58476,20644,86119,171
อุตรดิตถ์ 4445023877
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

72010,7305,2762,154
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

125734399147

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DUANGUPPATHAM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DUANGUPPATHAM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

14/7 หมู่ที่ 3 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ที่อยู่ บริษัท ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

14/7 หมู่ที่ 3 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้