แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

ชื่อนิติบุคคล TONAKRIANPHRAE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0543558000566
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. 2558 (6 ปี 8 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0865863022

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 4,108,806 บาท (410.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บาร์คคีเท็ค จำกัด

เกษมเฟอร์นิเจอร์

ศรีมาเฟอร์นิเจอร์

ริสกี เบดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 50,00532,52535,71364,861
ภาคเหนือ 9,1835,7805,93410,022
แพร่ 186131160242
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,2792,0212,4334,277
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

51303051

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 50,00532,52535,71364,861
ภาคเหนือ 9,1835,7805,93410,022
แพร่ 186131160242
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,2792,0212,4334,277
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

51303051

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TONAKRIANPHRAE LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TONAKRIANPHRAE LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

62/1 หมู่ที่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะนักเรียนแพร่

62/1 หมู่ที่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้