แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KASATSINPHRAE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0545560000600
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ส.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,764,339 บาท (75.29% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ซื้อขายพืชผลทางเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

สยามจาวา เทรดดิ้ง จำกัด

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด

สรรภู ฟรุ๊ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 24,915149,25899,06284,371
ภาคเหนือ 11,23152,94136,11325,264
แพร่ 33364208103
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7647,1103,9922,855
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

128469314217

เครดิตทางการค้า บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 24,915149,25899,06284,371
ภาคเหนือ 11,23152,94136,11325,264
แพร่ 33364208103
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7647,1103,9922,855
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

128469314217

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KASATSINPHRAE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KASATSINPHRAE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

145 หมู่ที่ 1 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ที่อยู่ บริษัท เกษตรสินแพร่ จำกัด

145 หมู่ที่ 1 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้