แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S.SOMPHIT KASET KARNKHA CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0545562000569
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. 2562 (2 ปี 8 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
โทรศัพท์ 054524427
อีเมล suparatkarbanche@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,076,080 บาท (107.61% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อัล - อามีน อินเตอร์เทรด 2012 จำกัด

จงเจริญการเกษตร ลพบุรี

ฐิติมา 17 จำกัด

ครูยุ คอทเทจ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 198,287265,169416,041457,472
ภาคเหนือ 85,34499,910143,949155,043
แพร่ 4197109361,016
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

8,87914,89623,82525,183
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9301,0051,5951,646

เครดิตทางการค้า บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 198,287265,169416,041457,472
ภาคเหนือ 85,34499,910143,949155,043
แพร่ 4197109361,016
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

8,87914,89623,82525,183
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9301,0051,5951,646

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม S.SOMPHIT KASET KARNKHA CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น S.SOMPHIT KASET KARNKHA CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

223/3 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ที่อยู่ บริษัท ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

223/3 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้