แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHIRANGRAI FOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0575535000391
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชร.291
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 เม.ย. 2535 (30 ปี 0 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 49,352,605 บาท (4935.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายกระเทียมผง,ใบหอมแห้งนำเข้าผลไม้แปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นอร์ทเทอร์น สยาม ซีด แลค จำกัด

บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

สระแก้วไบโอเทค จำกัด

เค.พี.เอส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 22,46922,05919,84442,715
ภาคเหนือ 6,8416,0205,14510,540
เชียงใหม่ 270238226694
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6774614351,236
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

117614

เครดิตทางการค้า บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 22,46922,05919,84442,715
ภาคเหนือ 6,8416,0205,14510,540
เชียงใหม่ 270238226694
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6774614351,236
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

117614

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHIRANGRAI FOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHIRANGRAI FOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

943 หมู่ที่ 7 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท เชียงรายฟูด จำกัด

943 หมู่ที่ 7 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้