แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

ชื่อนิติบุคคล SUNTUAY TRADING & EXPORT LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0583559000365
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 พ.ย. 2559 (5 ปี 6 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0987578614

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,153,022 บาท (115.3% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าส่ง นำเข่า-ส่งออกเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดับเบิ้ลดีกรี จำกัด

อินเวนเทค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

ธุรกิจอุบล จำกัด

กีฟเวอร์ เน็ทเวิร์ค

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 138,476107,92764,505116,496
ภาคเหนือ 45,13736,07722,32136,120
แม่ฮ่องสอน 89774193
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

10,4958,4604,8708,780
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

1,130906544833

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 138,476107,92764,505116,496
ภาคเหนือ 45,13736,07722,32136,120
แม่ฮ่องสอน 89774193
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

10,4958,4604,8708,780
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

1,130906544833

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUNTUAY TRADING & EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUNTUAY TRADING & EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

140/8 หมู่ที่ 4 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

140/8 หมู่ที่ 4 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้