แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BBM GROUP AND SERVICE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0605564001561
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ส.ค. 2564 (2 ปี 3 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

951,065 บาท (95.11% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เวลพลัส จำกัด

เจแอนด์แอล เวิลด์ ซัพพลายส์ จำกัด

เอนเนอร์โก (ไทย) จำกัด

เคเอสพี อีสาน จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
นครสวรรค์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

เครดิตทางการค้า บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
นครสวรรค์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BBM GROUP AND SERVICE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BBM GROUP AND SERVICE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

57/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ที่อยู่ บริษัท บี บี เอ็ม กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

57/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้