แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

ชื่อนิติบุคคล SINTAVEESIN LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0623560001468
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ต.ค. 2560 (4 ปี 7 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,342,368 บาท (117.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บาร์คคีเท็ค จำกัด

มาสเตอร์วูด จำกัด

ป. เจริญ โภชนา จำกัด

โต๊ะนักเรียนแพร่

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 276,746228,399392,836356,631
ภาคกลาง 45,89333,67253,33551,879
กำแพงเพชร 9439011,2971,130
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,19816,36525,05321,835
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

320225367342

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 276,746228,399392,836356,631
ภาคกลาง 45,89333,67253,33551,879
กำแพงเพชร 9439011,2971,130
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,19816,36525,05321,835
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

320225367342

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SINTAVEESIN LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SINTAVEESIN LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

296 หมู่ที่ 1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีสิน

296 หมู่ที่ 1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้