แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KPS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0625550000118
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 ต.ค. 2550 (14 ปี 7 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 57,273,284 บาท (114.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ค้าพืชไร่
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นอร์ทเทอร์น สยาม ซีด แลค จำกัด

บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

เชียงรายฟูด จำกัด

เค.พี. เชียงราย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,72599,27974,85525,632
ภาคกลาง 7,09717,69714,1017,122
กำแพงเพชร 8830721460
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,6296,7154,9941,170
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

1251388

เครดิตทางการค้า บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,72599,27974,85525,632
ภาคกลาง 7,09717,69714,1017,122
กำแพงเพชร 8830721460
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,6296,7154,9941,170
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

1251388

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KPS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KPS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

88 หมู่ที่ 8 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ที่อยู่ บริษัท เค.พี.เอส จำกัด

88 หมู่ที่ 8 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้