แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LOOKTUNG TRANSFORM PRODUCT FOODS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0645563000171
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 พ.ค. 2563 (2 ปี 1 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0881485305
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

Yoschaninkanbanchee@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,445,945 บาท (144.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยาม เมริท พลัส จำกัด

อินโนวาเฮลท์ จำกัด

ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

บียอนด์ เฟรช อินกรีเดียนท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 205,318232,742566,484356,222
ภาคกลาง 36,84434,21474,30451,839
สุโขทัย 4035261,087690
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

13,86716,70232,77521,807
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

125142473194

เครดิตทางการค้า บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 205,318232,742566,484356,222
ภาคกลาง 36,84434,21474,30451,839
สุโขทัย 4035261,087690
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

13,86716,70232,77521,807
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

125142473194

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LOOKTUNG TRANSFORM PRODUCT FOODS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LOOKTUNG TRANSFORM PRODUCT FOODS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

65/12 หมู่ที่ 1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ที่อยู่ บริษัท ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

65/12 หมู่ที่ 1 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้