แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

ชื่อนิติบุคคล THAIKANKA PHITSANULOK LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0653564003392
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 พ.ย. 2564 (1 ปี 3 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0928793599
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

tplphitsanulok2021@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,044,574 บาท (102.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

วูดมายน์ จำกัด

เฟิสท์ คอสเม็ท

ธมลวรรณสโตร์

เจโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAIKANKA PHITSANULOK LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAIKANKA PHITSANULOK LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

548/11 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการค้า พิษณุโลก

548/11 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้