แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JKKN SUPPLY AND SERVICES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0655564001189
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 เม.ย. 2564 (2 ปี 7 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

625,178 บาท (62.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เบลล่าเทคโนโลยี จำกัด

มูฟ ฟอร์เวิร์ดเดอร์ จำกัด

ทีทูพลัส จำกัด

ออยน์ ทพาลัม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JKKN SUPPLY AND SERVICES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JKKN SUPPLY AND SERVICES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

99 อาคารมหาธรรมราชา ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ TA410 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ที่อยู่ บริษัท เจเคเคเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

99 อาคารมหาธรรมราชา ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ TA410 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้