แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

ชื่อนิติบุคคล เสาวภา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0662521000021
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) พจ.8
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ต.ค. 2521 (43 ปี 7 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 800,000
มูลค่าบริษัท 12,085,744 บาท (1510.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเบียร์ โซดา เครื่องดื่มตราสิงห์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แจนนี่ ฟาร์ม

จำเริญเบเวอเรจ จำกัด

สยาม เอเซีย เบฟเวอเรจ จำกัด

เซลลาร์ ดอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 113,23275,54543,53132,678
ภาคกลาง 38,69426,74916,0199,739
พิจิตร 25720211570
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,2905,6063,4431,958
TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

231166127117

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 113,23275,54543,53132,678
ภาคกลาง 38,69426,74916,0199,739
พิจิตร 25720211570
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,2905,6063,4431,958
TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

231166127117

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม เสาวภา

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น เสาวภา

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

08ถนนประธานเมือง ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เสาวภา

08ถนนประธานเมือง ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้