แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BOONYAKEAT ICE CREAM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0675534000125
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.พช.49
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ธ.ค. 2534 (31 ปี 1 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 12,000,000
มูลค่าบริษัท 8,299,647 บาท (69.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต และจำหน่ายไอศกรีม,นมพาสเจอร์ไรส์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฟ้าใสใส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
เพชรบูรณ์
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

เครดิตทางการค้า บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
เพชรบูรณ์
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BOONYAKEAT ICE CREAM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BOONYAKEAT ICE CREAM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

639/2 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

639/2 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้