แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NINE PHETCHABUN TRADING CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0675555000027
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ม.ค. 2555 (10 ปี 4 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0814310801

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 4,991,548 บาท (499.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายมะขาม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด

โชคประเสริฐการเกษตร

เม็กกะ เฟรช

วี.ดับบลิว.เอฟ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 109,599143,14387,728108,767
ภาคกลาง 50,02850,39231,79534,004
เพชรบูรณ์ 427630318287
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,56210,1866,0236,072
TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

96704452

เครดิตทางการค้า บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 109,599143,14387,728108,767
ภาคกลาง 50,02850,39231,79534,004
เพชรบูรณ์ 427630318287
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,56210,1866,0236,072
TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

96704452

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NINE PHETCHABUN TRADING CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NINE PHETCHABUN TRADING CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

23/4 หมู่ที่ 2 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด

23/4 หมู่ที่ 2 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้