แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SARAYUTH MACHINE WORKS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705535000331
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.รบ.267
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ก.พ. 2535 (29 ปี 11 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 19,390,000
มูลค่าบริษัท 5,880,119 บาท (30.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที-ไทเกอร์ พาร์ท จำกัด

ไทเกอร์ บี จำกัด

ปทุมธานี ออโตพาร์ท จำกัด

เอสเอชแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 85,215530,549100,749105,454
ภาคตะวันตก 18,64366,97617,66920,897
ราชบุรี 6903,423740622
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,07213,9092,3302,042
TSIC : 30912

30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์

661496077

เครดิตทางการค้า บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 85,215530,549100,749105,454
ภาคตะวันตก 18,64366,97617,66920,897
ราชบุรี 6903,423740622
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,07213,9092,3302,042
TSIC : 30912

30912 : การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์

661496077

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SARAYUTH MACHINE WORKS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SARAYUTH MACHINE WORKS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

53/3 หมู่ที่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด

53/3 หมู่ที่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้