แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KRU YU COTTAGE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705557000911
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 มิ.ย. 2557 (7 ปี 7 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,145,493 บาท (214.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เชียงแสนฟู้ด

อัล - อามีน อินเตอร์เทรด 2012 จำกัด

นัฐพงษ์ รุ่งเรืองทรัพย์

ส.สมพิศเกษตรการค้า จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 190,552264,388563,230352,684
ภาคตะวันตก 82,27399,536192,250120,019
ราชบุรี 1,4791,9332,7782,247
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,6136,7115,3998,522
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8869828351,155

เครดิตทางการค้า บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 190,552264,388563,230352,684
ภาคตะวันตก 82,27399,536192,250120,019
ราชบุรี 1,4791,9332,7782,247
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,6136,7115,3998,522
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8869828351,155

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KRU YU COTTAGE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KRU YU COTTAGE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

4/30 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

4/30 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้