แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

ชื่อนิติบุคคล SINPAIBOON FARM LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0723563000526
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 พ.ค. 2563 (2 ปี 5 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0819957992
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

pach_sinpaiboon@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,778,479 บาท (277.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าสัตว์ อาหารสัตว์ และยาสัตว์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เออร์เบอร์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด

อัลมาซี จำกัด

กิจประชุมฟาร์ม จำกัด

สมุทรสงคราม อาหารสัตว์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SINPAIBOON FARM LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SINPAIBOON FARM LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

45 หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพบูลย์ฟาร์ม

45 หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้