แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GREATER POLY MANUFACTURING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735535001981
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.นฐ.952
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ต.ค. 2535 (30 ปี 6 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 107,800,000
มูลค่าบริษัท -2,836,135 บาท (-2.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง,อาหารเสริม,เสริมความงาม ผู้รับจ้างผลิต
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด

ไอ-นิวทรา จำกัด

ลัคกี้ทเวนตี้ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GREATER POLY MANUFACTURING CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GREATER POLY MANUFACTURING CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

66/1,66/3 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

66/1,66/3 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้