แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GREEN TIMBERLAND PRODUCT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735552003458
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 พ.ย. 2552 (12 ปี 9 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034385248

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท -6,793,419 บาท (-67.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ ผลิตและค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โรงงานอุดมเฟอร์นิเจอร์

ไอ-แลนดาร์ช จำกัด

เพอร์เฟคท์ แพ็คคากิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

พาราอีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GREEN TIMBERLAND PRODUCT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GREEN TIMBERLAND PRODUCT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

53/8 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ โปรดักท์ จำกัด

53/8 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้