แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P.K.S.MEDICAL CENTER CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735555002410
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 พ.ค. 2555 (10 ปี 6 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

024246400

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 13,355,372 บาท (267.11% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายปลีก-ขายส่ง ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด

อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

เอฟ แอนด์ ดับบลิว อะโกรเคม จำกัด

อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

เครดิตทางการค้า บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P.K.S.MEDICAL CENTER CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P.K.S.MEDICAL CENTER CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

65/7 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท พี.เค.เอส. เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

65/7 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้