แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PROUD BIOENERGY & LOGISTICS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735556001107
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.พ. 2556 (9 ปี 3 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0891393355

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -17,906,640 บาท (-358.13% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

ธนากุล 99 จำกัด

โรงสีข้าวโชคอุดม ดอกคำใต้ จำกัด

คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 127,004192,70786,974240,876
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,33471,66331,52581,917
นครปฐม 2,8703,7191,7944,453
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

78,383112,93555,842147,576
TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

1069846114

เครดิตทางการค้า บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 127,004192,70786,974240,876
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,33471,66331,52581,917
นครปฐม 2,8703,7191,7944,453
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

78,383112,93555,842147,576
TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

1069846114

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PROUD BIOENERGY & LOGISTICS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PROUD BIOENERGY & LOGISTICS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

25/1 หมู่ที่ 2 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท พราว ไบโอเอนเนอร์ยี่ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

25/1 หมู่ที่ 2 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้