แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JEERASAK KHAKHAO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735562002080
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.พ. 2562 (3 ปี 5 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0896245038
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

dr1gegy@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 1,094,988 บาท (219% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
วัตถุประสงค์ การจำหน่ายข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซื่อตรงค้าข้าว จำกัด

บุญเลิศข้าวสาร อาหารสัตว์ จำกัด

ธ.เจริญพร รุ่งเรือง

โชคสว่างพืชผล

อันดับธุรกิจ บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

เครดิตทางการค้า บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JEERASAK KHAKHAO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JEERASAK KHAKHAO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

999/889 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

999/889 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้