แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAVEE VONG INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745528000045
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สค.118
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 มี.ค. 2528 (36 ปี 10 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000,000
มูลค่าบริษัท 2,231,641,914 บาท (446.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารทะเลแปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยเดลมาร์ จำกัด

ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

โอคินอสฟู้ด จำกัด

ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,3578341,4822,675
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 639312588905
สมุทรสาคร 23142639
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,0166791,2012,183
TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

2213

เครดิตทางการค้า บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,3578341,4822,675
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 639312588905
สมุทรสาคร 23142639
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,0166791,2012,183
TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

2213

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAVEE VONG INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAVEE VONG INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

206/63 ถนนเจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

206/63 ถนนเจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้