แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745553000444
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ม.ค. 2553 (12 ปี 6 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 49,224,207 บาท (984.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ
วัตถุประสงค์ ผลิตและประกอบเครื่องใช้ที่ทำด้วยสแตนเลส
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฉัตรอินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด

ไทย-ชาญ สเตนเลส ซัพพลาย จำกัด

ศรีไทยสเตนเลส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

เครดิตทางการค้า บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 25992

25992 : การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากโลหะ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

18/3 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด

18/3 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้