แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ต้าเจีย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ต้าเจีย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DA JIA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745556003088
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 พ.ค. 2556 (9 ปี 1 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034868299

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ต้าเจีย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -22,182,430 บาท (-443.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่มาจากแป้งและธัญพืช
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยไดโกกุ ราเมน จำกัด

ข้าวดินดี จำกัด

ฝูเจี้ยน เมืองทอง

มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

อันดับธุรกิจ บริษัท ต้าเจีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 177,335512,976263,899101,803
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,92764,29237,59320,515
สมุทรสาคร 5,63410,6936,3023,163
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

108,917294,184153,11766,655
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

913108

เครดิตทางการค้า บริษัท ต้าเจีย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ต้าเจีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 177,335512,976263,899101,803
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,92764,29237,59320,515
สมุทรสาคร 5,63410,6936,3023,163
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

108,917294,184153,11766,655
TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

913108

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DA JIA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DA JIA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ต้าเจีย จำกัด

63-63/1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ต้าเจีย จำกัด

63-63/1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้