แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HAPPY HEALTH PLUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745560004948
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (4 ปี 6 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 134,401 บาท (13.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและขายของเล่นเด็ก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยูบริค จำกัด

ฮิลไซด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

อันดับธุรกิจ บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 479,676415,655469,354547,258
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 65,61752,33563,91371,683
สมุทรสาคร 10,5928,8238,21911,631
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

280,397234,733328,061318,452
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

11088110116

เครดิตทางการค้า บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 479,676415,655469,354547,258
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 65,61752,33563,91371,683
สมุทรสาคร 10,5928,8238,21911,631
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

280,397234,733328,061318,452
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

11088110116

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HAPPY HEALTH PLUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HAPPY HEALTH PLUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

79 หมู่ที่ 4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

79 หมู่ที่ 4 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้