แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM CONSUMER PRODUCTS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745561009749
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 พ.ย. 2561 (3 ปี 2 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 034875851
โทรสาร 034875853
อีเมล info@siamconsumerproducts.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 203,378 บาท (20.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอเทล ฮอสพีทอลลิตี้ โซลูชั่น (เอเซีย) จำกัด

ชินต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เพิ่มบุญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ไทยเมอร์เชนไดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 509,412379,874471,187541,034
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 177,228136,144170,953184,488
สมุทรสาคร 11,0168,25110,05211,551
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

300,894211,973329,894313,829
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

3,9803,1193,2724,203

เครดิตทางการค้า บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 509,412379,874471,187541,034
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 177,228136,144170,953184,488
สมุทรสาคร 11,0168,25110,05211,551
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

300,894211,973329,894313,829
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

3,9803,1193,2724,203

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM CONSUMER PRODUCTS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM CONSUMER PRODUCTS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

44/12 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

44/12 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้