แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM CONSUMER PRODUCTS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745561009749
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 พ.ย. 2561 (3 ปี 9 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034875851
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034875853
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

info@siamconsumerproducts.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 255,696 บาท (25.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง
วัตถุประสงค์ การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มหาศาล ฟู้ดส์ จำกัด

ภูเก็ต ซัน ฟอร์เรสท์ จำกัด

ไวลี่ย์ ฟ๊อกซ์ จำกัด

เอ็น.เค.สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10751

10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

เครดิตทางการค้า บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10751

10751 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM CONSUMER PRODUCTS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM CONSUMER PRODUCTS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

44/12 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท สยาม คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

44/12 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้