แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FOOD ONWARD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745562003990
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 เม.ย. 2562 (2 ปี 9 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0942345659
อีเมล korachalj@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 12,544,304 บาท (62.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ประเภทอื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส แอนด์ เอ พลัส ฟู้ดส์ จำกัด

วิตามิน เอ พลัส จำกัด

เอสเอ็นเอ็น โปรดักส์ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ก้าว ฟู้ดแลนด์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 377,884554,283467,79691,236
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 56,21471,05262,35518,713
สมุทรสาคร 9,28511,6436,6612,876
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

228,118324,403326,50360,309
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7031,154586168

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 377,884554,283467,79691,236
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 56,21471,05262,35518,713
สมุทรสาคร 9,28511,6436,6612,876
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

228,118324,403326,50360,309
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7031,154586168

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FOOD ONWARD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FOOD ONWARD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

35/249 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัด

35/249 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้