แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TANAPOL BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0755560000489
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ก.ค. 2560 (6 ปี 11 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

218,046 บาท (10.9% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46692 : การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46692

46692 : การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

เครดิตทางการค้า บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46692

46692 : การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TANAPOL BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TANAPOL BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

59/5 หมู่ที่ 5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท ธนพล ธุรกิจการค้า จำกัด

59/5 หมู่ที่ 5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้