แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

ชื่อนิติบุคคล ปึงเป้งน้ำ
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0763520000028
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) พบ.106
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 มี.ค. 2520 (46 ปี 0 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 800,000
มูลค่าบริษัท 14,075,015 บาท (1759.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเกลือเม็ดและเกลือป่น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ดวนดา โด บราซิล จำกัด

บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

ยูมิ ฟู้ดส์ จำกัด

โกล เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ปึงเป้งน้ำ

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ปึงเป้งน้ำ

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

38 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงเป้งน้ำ

38 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้