แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0765539000050
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.พบ.292
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ม.ค. 2539 (27 ปี 0 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 320,000,000
มูลค่าบริษัท 326,556,866 บาท (102.05% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่าย การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

ชิง-ฟู่ ซีโพรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หลีเฮงโปรดัคท์ฟู้ด จำกัด

หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

เครดิตทางการค้า บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

254 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

254 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้